Kanoet
Red Knot - Bécasseau maubèche - Knutt

Calidris canutus