Eikentrilzwam
Black Witches' Butter

Exidia glandulosa